Reference: 25/2001/1

Judgement Details


Date
26/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CASSAR GEORGE DR vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL ZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL FUQ IL-BAZI TA` AGIR ULTRA VIRES - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, MA JISTAX JIDDECIEDI PUNTI MHUX TRATTATI QUDDIEM L-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNTI TA` DRITT DECIZI IMPLICITAMENT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, RAPPORT BEJN AZZJONI TAHT L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12 U APPELL AI TERMINI TA` L-ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, SETGHA LI JIKKONFERMA, JHASSAR JEW IBIDDEL DECIZJONI LI KONTRA TAGHHA JKUN SAR APPELL U JAGHTI DAWK ID-DIRETTIVI LI JIDHIRLU XIERAQ
Summary
F'appelli minn decizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar ma huwiex fil-kompetenza tal-Qorti ta' l-Appell u bhala Qorti tat-tieni jekk mhux tielet istanza li tidhol fil-kamp ta' stharrig gudizzjarju ta' azzjoni amministrattiva, stante li dan huwa regolat b'regoli u disposizzjonijiet precizili llum gew promulgati permezz tal-artikolu 469A tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta, w in partikolari w in konsistenza mal-mertu tal-appell odjern, dan jirreferi wkoll ghall-kuncett ta' "meta eghmil amministrattiv ikun ultra vires ghal xi raguni" imsemmija fl-artikolu 469A (1) (b) tal-Kap 12.

Dan ma jfissirx li ma jistax ikun hemm kazi fejn il-fattispecie tal-kaz jkunu jaghtu azzjoni lil dak li jkun kemm taht id-disposizzjojnijiet tal-artikolu 469A tal-Kap 12, kif ukoll rimedju ta' appelltaht id-disposizzjonijiet tal-artikolu 15 (1) tal-Kap 356, bhal fil-kaz meta l-ultra vires tkun tikkonsisti fl-allegazzjoni li punt ta' dritt jew ligi gie applikat hazin, ghaliex Awtorita` koncernatatkun ghamlet xi haga kontra id-disposizzjonijiet tal-ligi, b'mod li agixxiet oltre l-poteri lilha moghtija bl-istess, u dan l-istess punt ta' ligi ikun deciz fid-decizjoni tal-istess Awtorita`, pero`f'dan il-kaz l-ebda azzjoni ma toqtol jew tissostitwixxi lill-ohra, b'mod li jibqghu zewgt azzjonijiet distinti, trattati taht principji differenti, u f'fora distinti w indipendenti minn xulxin, bir-regoli taghhom precizi, li naturalment ma humiex l-istess.

Decizjoni tal-Bord dwar il-kompetenza tieghu implicitament tammonta ghal decizjoni fuq punt ta' ligi u bhala tali hija appellabbli.

Il-Bord ta' l-Appell ghandu s-setgha li jikkonferma, ihassar jew ibiddel decizjoni li kontra taghha jkun sar appell u jaghti dawk id-direttivi li jidhirlu xieraq.

Dan m'ghandux ifisser lil-Bord ta' Appell ghandu jiddeciedi hu, minflok l-Awtorita` ta l-Ippjanar, fuq pjanti u fuq fatti li ghad iridu jintaghmlu u jigu sottomessi mill-applikant. Tali funzjoni fl-ewwel lok tispettalill-Awtorita` ta' l-Ippjanar skond ma johrog inter alia mill-artikolu 30(2) u 32(1) tal-Att I/l992. Diversament ikun ifisser li l-Bord ta' Appell ma jkunx qed iservi ta' tribunal ta' revizjoni immawiehed li qieghed jipprocessa fatti u pjanti godda, ghax sottomessi f'forma diversa u differenti, ufl-istess waqt jiddeciedi dwarhom b'mod finali. Il-Bord ta' Appell, fi kliem iehor, ghandu tassew is-setgha li jaghti direttivi li jkunu xierqa pero` m'ghandux is-setgha li jezawtorixxi lill-Awtorita`ta' l-Ippjanar mill-funzjoni ewlenija taghha u dan billi jissostitwiha b'direttivi li jorbtuha a priori u b'mod irrevokabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info