Reference: 1463/1994/1

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI MICHAEL vs SALIBA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DEPREZZAMENT TA` VETTURA - DANNI, OBBLIGU TAD-DANNEGGJAT LI JIMMINIMIZZA D-DANNI - DANNI, SKOP TA` AZZJONI GHAR-RIZARCIMENT TA` - DANNI, VETTURA LI TKUN HARGET FIT-TRIQ MA TISTAX TITQIES BHALA GDIDA GHALL-FINIJIET TAL-KALKOLU TA` DEPREZZAMENT - VETTURA, DEPREZZAMENT TA`
Summary
Il-principji generali regolanti materja ta' rizarciment ta' danni, kompriz ghalhekk id-deprezzament,hi di regola li d-danneggjat ghandu dritt jikkonsegwixxi rizarciment li jirrientegra l-patrimonju tieghu minn kull konsegwenza ekonomika ta' l-event dannuz u ghalhekk f'kaz ta' rizarciment par equivalent ghandu jikkonsisti f'somma li tekwipara l-valur ta' l-utilitajiet mitlufa.

Naturalment din ir-regola tar-"restitutio in integrum" hi kwalifikata minn regola ohra li timponi fuq l-attur id-dmir li jiehu l-mizuri kollha ragjonevoli biex jimmitiga t-telf li jkun garrab bhala konsegwenza tal-fatt illecitu, b'mod li jista' jigi ezkluz, fil-kazijiet kongruwi, mir-rizarciment ta' dik il-partitad-danni dovuta ghan-nuqqas tieghu li jiehu dawk il-passi.

Illum l-kazistika taghna takkorda f'decizjonijiet li rrikonoxxew il-principju illi d-deprezzament jirrientra bhala dritt fil-konsiderazzjoni tad-danni jekk il-Qorti tkun sodisfatta li fil-fatt il-karozza, wara t-tiswija, ma tkunx giet tiswa daqs kemm kienet tiswa qabel il-kollizjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info