Reference: 251/2013

Judgement Details


Date
22/11/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs FABRI RAMONA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103581
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SEWQAN BI TRASKURAGNI
Summary
In-nuqqasijiet ta' min sejjer jaghmel right hand turn ma jezonerawx awtomatikament lil min ikun gejminn warajh mir-responsabbiltajiet tieghu. Il-manuvra ta' sorpass effettivament hi manuvra delikatau ghandha ssir bil-prudenza mehtiega u biss meta s-sewwieq li jixtieq jeffettwa tali manuvra jkun assigura ruhu li jista' jaghmel hekk minghajr dannu jew periklu ghalih innifsu u ghal haddiehor. Fil-kaz in ezami Emanuel Cassar kien konxju bil-prezenza tal-vettura ta' l-appellanti quddiemu. Kien jafli hekk kif taqbez il-pedestrian crossing kien hemm id-dhul ghall-parking area tal-Lasco Supermarketu ghalhekk kwalunkwe vettura quddiemu setghet iddur f'dik id-direzzjoni. Mill-pedestrian crossing sal-post fejn wiehed jista' jaghmel right hand turn id-distanza tant hi qasira li probabilment min jerga' jibda miexi minn stationary position mal-pedestrian crossing ikun ghadu fuq first gear u ‘l aktar second gear. Jigifieri l-ispeed ikun necessarjament baxx specjalment jekk tkun l-intenzjoni li ddur fuq il-lemin.

Ghalhekk il-Qorti ma kellha l-ebda dubju li kien hemm nuqqasijiet miz-zewgsewwieqa. Il Qorti ma apporzjonatx r-responsabbilta` bhalma ghamlet l-ewwel Qorti peress illi in criminalibus mhijiex in-norma li dan isir.Fic-cirkostanzi nsabet htija tal-appellanti ta' sewqan traskurat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info